REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO www.avitodachy.pl/forum (zwany dalej „Regulaminem”)

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego na stronie www.avitodachy.pl (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.

2. Administratorem Forum jest FHU Avito Józef Fus, 37-110 Żołynia ul. Kmiecie 12/2, NIP8151638093, REGON180826306.

3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).

4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.

6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu www.avitodachy.pl. 2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.

3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.

7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).

III. KARY

1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:

a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,

b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,

c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.

d) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.

2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.

3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.

5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie Portalu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 styczeń 2017 roku.